Now showing items 80-99 of 111

  • O Problema de dous corpos con masa variable 

   Cerviño Asorey, Hernán (2019-09)
   [GL] No presente traballo tratamos un dos problemas máis representativos e relevantes da Mecánica Celeste: o Problema de dous corpos con masa variable. O obxectivo do texto é dar unha visión global deste tema así como ...
  • Problemas de emparejamiento 

   Vázquez-Monjardín Lorenzo, Estela (2019-09)
   [ES] A lo largo de esta memoria estudiaremos las distintas variantes del problema de emparejamiento y veremos algunas de sus aplicaciones prácticas. Incluimos una amplia introducción, en la que constan varios resultados ...
  • Problemas de regresión e clasificación usando SVM 

   Dono Caramés, Ángela (2019-07)
   [GL] O noso obxectivo é estudar un tipo de algoritmos de aprendizaxe coñecidos como support vector machines. Comezamos por introducir un caso sinxelo de clasificación binaria, o clasificador de marxe máxima, que empregamos ...
  • Problemas de rutas de vehículos e algoritmos de aforro: o algoritmo de Clarke and Wright 

   Blanco González, Elena (2019-07)
   [GL] Os Problemas de Rutas de Vehículos (VRP) son un exemplo de problemas para os que moitas veces non é posible aplicar algoritmos que os resolvan en tempo polinomial, principalmente debido ao seu tamaño e á súa ...
  • Problemas de Sturm-Liouville 

   Yousfi, Mouhcine (2019)
   [ES] Se abordará la llamada Teoría de Sturm-Liouville de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Se estudiará la teoría de la oscilación, junto con la teoría espectral, de la ecuación homogénea. La unicidad ...
  • Programación estocástica 

   Ares Méndez, Iria (2020-07)
   Este traballo pretende motivar a programación estocástica por medio de exemplos ilustrativos. Ademais estudaranse diversos elementos teóricos, como a guía para unha correcta modelización, condicións de optimalidade e os ...
  • Reflexiones teóricas aplicadas al Álgebra Lineal 

   Abel Grandío, Sandra (2019)
   [ES] El Álgebra Lineal es un instrumento de gran aplicación en casi todas las ramas de la matemática moderna, tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. También es considerada una herramienta de gran utilidad ...
  • A refracción astronómica 

   Alonso Laredo, María (2019-07)
   [GL] Todo sinal luminoso procedente do espazo debe atravesar a atmósfera antes de chegar a nós. Ao atravesala sofre un cambio na dirección en que o percibimos debido á refracción astronómica. Ao longo deste traballo ...
  • Regresión lineal con datos censurados 

   Barreira Miranda, María (2020-07)
   Os datos censurados son moi habituais na Análise de Supervivencia, que é a parte da Estatística que estuda os tempos de vida. E que os tempos de vida, que poden ser duracións dunha enfermidade, dun artigo de consumo (coches, ...
  • Resolución eficiente de modelos de combustión 

   Santos Porto, Héctor Manuel de los (2019-07)
   [ES] La modelización de distintos problemas físicos, por ejemplo la combustión, es uno de los objetivos de la matemática aplicada. El modelo BFL explica la combustión de carbón pulverizado dentro de la caldera de una ...
  • Resolución numérica de ecuacións de Fokker-Planck nunha dimensión espacial 

   López Pedrares, Javier (2020-07)
   [GL] O traballo comeza introducindo un coñecido problema no mundo da física, o cal formulamos matematicamente. Posteriormente continuamos describindo un esquema numérico que permite obter unha solución para o problema ...
  • Resolución numérica del problema de Bratu: diferencias finitas y métodos de continuación 

   Pérez Rodríguez, Mateo (2020-06)
   [ES] En este trabajo se lleva a cabo la resolución numérica del problema de Bratu unidimensional. Para ello se procederá, en primer lugar, a la discretización mediante diferencias finitas centradas de orden dos del mismo. ...
  • Resolución numérica del problema de Dirichlet para el operador lineal de cuarto orden con métodos de gradiente conjugado 

   Orois Añón, Ricardo (2020-02)
   [ES] En esta memoria se utiliza el MEF para la resolución numérica del problema lineal de cuarto orden con condición de contorno Dirichlet sobre la función y su derivada segunda mediante una formulación mixta en la que ...
  • Restauración de imaxes dixitais mediante técnicas matemáticas 

   Torrón Yáñez, Jeniffer (2020-07)
   [GL]O traballo comeza cunha descrición do problema de restauración dixital (inpainting). A continuación proponse un modelo variacional para dito problema. Continúase transformando o problema variacional nun problema evolutivo ...
  • Retículos de subgrupos 

   Giadas Amado, Irene (2020-07)
   [GL] O obxectivo deste traballo é facer unha incursión na teoría de retículos para dar resposta a algunhas preguntas tales como que relacións hai entre a estrutura dun grupo G e a do seu retículo de subgrupos L(G), ...
  • Revisitando los modelos Anova y Ancova 

   Arias Piñeiro, Alejandro (2020-07)
   Los modelos de análisis de la varianza (ANOVA, del inglés Analysis of Variance) y análisis de la covarianza (ANCOVA, del inglés Analysis of Covariance) se pueden ver como casos particulares del modelo lineal general, y en ...
  • Subespacios invariantes 

   Pino Velasco, Raúl (2019-07)
   [ES] Este trabajo involucra un importante concepto matemático: el de invarianza. Esencialmente, se trata de abstraer las propiedades fundamentales de cierto objeto dado para estudiar luego cómo cambia éste al aplicarle ...
  • Superficies de traslación 

   Rodríguez-Gigirey Villar, Rosalía (2020)
   [GL]Unha superficie é de traslación se pode obterse ao desprazar unha curva β(t) ao longo doutra curva α(s) e a súa parametrización obtense sumando ambas curvas, x(s,t) =α(s)+β(t). As propiedades da superficie obtida ...
  • O Teorema de Fubini revisitado 

   López Bautista, Alicia (2019-07-29)
   [ES] El problema del cálculo del área encerrada por una curva plana fue el origen del concepto de integral en una variable. Con el paso a la integral en dos variables, apareció la idea de calcular el volumen de un cuerpo ...
  • O teorema de Poincaré-Miranda 

   Novoa Fernández, Julio (2020-09)
   [GL] O teorema de Poincaré-Miranda establece unha condición suficiente para garantir que unha aplicación continua ƒ: 𝐾 → ℜⁿ ten un cero en 𝐾, onde 𝐾 ⊂ ℜⁿ é un n-cubo e n ∈ N. O obxectivo principal deste traballo é ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback