Show simple item record

dc.contributor.advisorNovo Pérez, Mercedes
dc.contributor.authorFernández Faraldo, Irene
dc.date.accessioned2019-02-01T10:28:08Z
dc.date.available2019-02-01T10:28:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/18198
dc.descriptionTraballo Fin de Grao en Psicoloxía. Curso 2017-2018
dc.description.abstract[GL] O acoso escolar foi entendido tradicionalmente a partir da relación entre un agresor e unha vítima, sen embargo, a investigación actual dirixe os seus esforzos cara o espectador, xa que está presente na maioría dos episodios de acoso e, a través do seu modus operandi, inflúe decisivamente neste fenómeno. Os últimos achados confirman a existencia de múltiples factores que poden influír sobre o seu comportamento, entre eles, percibir pouca gravidade no acoso e a adherencia a crenzas relacionadas coa desconexión moral se asocian, consistentemente, a condutas favorables á agresión. Ambos factores tenden a presentarse, en maior medida, nos varóns. Partindo desta revisión da literatura, plantexámonos un estudo cuasiexperimental para investigar a prevalencia destas crenzas e percepcións, cunha mostra de 115 menores, 61 mulleres (53%) e 54 varóns (47%), con idades comprendidas entre os 13 e os 15 anos (M = 13.82; DE = 0.52). Aplicóuselles unha batería de probas formada pola escala UPF-4, para avaliar as condutas, estratexias e gravidade percibida do acoso escolar, a CBM-Scale, que pretende medir os cibermitos, e un checklist de condutas elaborado ad hoc, có fin de avaliar os mitos presentes no acoso tradicional. Os resultados revelaron unha adherencia moderada ós mitos, cunha ampla variación en función do tipo de crenza. Con respecto á gravidade percibida, o acoso físico percíbese coma o máis grave, mentres que o relacional foi o máis tolerado segundo os participantes. En ambos factores se constatan as diferenzas de sexo ratificadas na literatura. Ademais, preséntanse algúns achados de interese con respecto á prevalencia das crenzas e percepcións, onde se percibe, entre outras aportacións, a importante influencia das redes sociais sobre os adolescentes. Finalmente, e tendo en conta as limitacións do estudo, discútense algunhas implicacións para a transferencia do coñecemento e a intervención
dc.description.abstract[EN] Bullying has traditionally been understood through the relationship between an aggressor and a victim, however, the current investigation directs its efforts towards the bystander, as he is present in most of the bullying episodes and, through his modus operandi, he has a influence his behaviour, among them, perceiving low severity in bullying and adherence to beliefs related to moral disengagement are consistently associated with behaviours that are favourable to aggression. Both factors tend to appear, to a greater extent, in men. Based on this literature review, we propose a decisive influence on this phenomenon. The latest findings confirm the existence of multiple factors that may quasi-experimental study to investigate the prevalence of these beliefs and perceptions, with a sample of 115 children, 61 women (53%) and 54 men (47%), aged between 13 and 15 years old (M = 13.82; DE = 0.52). A battery of tests of the UPF-4 scale was applied to assess behaviour, strategies and perceived severity of bullying, the CBM-Scale, which aims to measure cyber-mites, and an ad hoc checklist of conducts, in order to evaluate myths present in traditional bullying. The results revealed a moderate adherence to myths, with a broad variation depending on the type of belief. Regarding perceived severity, physical bullying is perceived as the most serious, while relational was most tolerated according to the participants. In both factors, gender differences are confirmed in literature. In addition, there are some findings of interest regarding the prevalence of beliefs and perceptions, where, among other contributions, the important influence of social networks on adolescents is perceived. Finally, considering the limitations of the study, some implications for the transfer of knowledge and intervention are discussed.
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectAcoso escolar
dc.subjectCiberacoso
dc.subjectMitos
dc.subjectGravidade percibida
dc.subjectBullying
dc.subjectCyberbullying
dc.subjectMyths
dc.subjectPerceived severity
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::61 Psicología::6102 Psicología del niño y del adolescente::610204 Psicología escolar
dc.titleAnálise de variables relacionadas coa avaliación moral e a gravidade percibida do acoso e o ciberacoso escolar
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Psicoloxía


Files in this item

application/pdf
Name: irenefernandez_analise.pdf
Size: 599.1 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback