Show simple item record

dc.contributor.advisorDomínguez Almansa, Andrés
dc.contributor.authorGonzález Méndez, Alejandro
dc.contributor.authorGonzález Paz, David
dc.contributor.authorIglesias Seoane, Rubén
dc.contributor.authorMartínez Domínguez, José Manuel
dc.date.accessioned2019-03-26T08:57:24Z
dc.date.available2019-03-26T08:57:24Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/18469
dc.descriptionTraballo de Fin de Grao en Mestre en Educación Primaria
dc.description.abstractA emoción, tan presente na maioría de instantes da vida do ser humano, encontra, incomprensiblemente, infinidade de barreiras para acceder ó currículo escolar. Docentes e direccións semellan mostrar temor ou receo á hora de incluíla na organización docente, a pesar de que novos espazos de investigación comecen a demostrar a súa capacidade para producir un cambio significativo nas aprendizaxes do alumnado. Neste traballo preséntase a posta en práctica dunha secuencia de actuacións didácticas con vocación innovadora nas que a emoción, despoxada de calquera trazo de banalidade, cobra sentido en todos os niveis educativos da Educación Primaria; o que xustifica a necesidade de abordarse mediante un traballo cooperativo, que integra a catro mestres en formación no contexto dos Prácticum II e III. Coas súas experiencias preténdese demostrar a posibilidade real de que calquera centro escolar poida organizar un modelo didáctico integral, neste caso centrado na aprendizaxe social, radicado nunha educación emocional de base crítica. Baixo a premisa “educar emocionándonos”, enténdese a emoción como elemento de carácter transversal e constante en todo o proceso da Educación Primaria, articulando diversas temáticas de índole social mediante as que o alumnado se poida formar dun xeito integral. Converténdose, así, a emoción, en fío condutor de aprendizaxes formais pero tamén de competencias sociais afirmadas no pensamento crítico como a solidariedade, a cooperación, a igualdade, o interese pola contorna, o respecto ás diferenzas, a responsabilidade e sensibilidade cívica ou a conquista da liberdade persoal e colectiva.
dc.description.abstractLa emoción, tan presente en la mayoría de instantes de la vida del ser humano, encuentra, incomprensiblemente, infinidad de barreras para acceder al currículum escolar. Docentes y direcciones parecen mostrar temor o recelo a la hora de incluirla en la organización docente, a pesar de que nuevos espacios de investigación empiecen a demostrar su capacidad para producir un cambio significativo en los aprendizajes del alumnado. En este trabajo se presenta la puesta en práctica de una secuencia de actuaciones didácticas con vocación innovadora en las que la emoción, despojada de cualquier trazo de banalidad, cobra sentido en todos los niveles de la Educación Primaria; lo que justifica la necesidad de que sea abordada mediante un trabajo cooperativo, que integra a cuatro maestros en formación en el contexto de los Prácticum II y III. Con sus experiencias se pretende demostrar la posibilidad real de que cualquier centro escolar pueda organizar un modelo didáctico integral, en este caso centrado en el aprendizaje social, radicado en una educación emocional de base crítica. Bajo la premisa de “educar emocionándonos”, se entiende la emoción como elemento de carácter transversal y constante en todo el proceso de la Educación Primaria, articulando diversas temáticas de índole social mediante las cuales el alumnado se pueda formar de manera integral. Convirtiéndose, así, la emoción, en hilo conductor de aprendizajes formales pero también de competencias sociales afirmadas en el pensamiento crítico como la solidaridad, la cooperación, la igualdad, el interés por el entorno, el respeto a las diferencias, la responsabilidad y sensibilidad cívica o la conquista de la libertad personal y colectiva.
dc.description.abstractEmotion, so present in the majority of moments of the life of the human being, is, inexplicably, an infinity of barriers to access to the school curriculum. Teachers and school principals seem to show fear or suspicion at the moment of including it in the teaching organization, while new research areas begin to demonstrate its ability to produce a significant change in the learning experiences of students. This paper presents the implementation in practice of a sequence of didactic performances with innovative vocation in which emotion, stripped of any trace of banality, makes sense at all levels of Primary Education; which justifies the need to be addressed through a cooperative work, with four teachers in training in the context of the Practicum II and III. With their experiences it is intended to demonstrate the real possibility that any school can organize a comprehensive didactic model, in this case focused on social learning, based on emotional education of critical base. Under the premise of "education getting excited”, emotion is understood as an element of transverse and constant character in the whole process of Primary Education, coordinating various social topics through which students can form in a way integral. Becoming, this way, the excitement in thread of formal learning but also social competences affirmed in critical thinking as the solidarity, cooperation, equality, the interest for the environment, respect for differences, the responsibility and civic sensibility or the conquest of the personal and collective freedom.
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectEmoción
dc.subjectAprendizaxe social crítica
dc.subjectEscola transformadora
dc.subjectDirección innovadora
dc.subjectEducación Primaria
dc.subjectAprendizaje social crítico
dc.subjectEscuela transformadora
dc.subjectEmotion
dc.subjectCritical social learning
dc.subjectTransformative school
dc.subjectInnovative school management
dc.subjectPrimary Education
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::58 Pedagogía::5801 Teoría y métodos educativos::580105 Pedagogía experimental
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::58 Pedagogía::5801 Teoría y métodos educativos::580107 Métodos pedagógicos
dc.titleA emoción como base dunha aprendizaxe social crítica: experiencias de aula para unha escola transformadora
dc.title.alternativeLa emoción como base de un aprendizaje social crítico: experiencias de aula para una escuela transformadora
dc.title.alternativeEmotion as a basis for critical social learning: classroom experiences for a transformative school
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Formación do Profesorado


Files in this item

application/pdf
Name: TFG_Méndez_Seoane_Domínguez_González.pdf
Size: 4.223 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback