Show simple item record

dc.contributor.authorÁlvarez García, José Luis
dc.date.accessioned2019-07-22T12:45:41Z
dc.date.available2019-07-22T12:45:41Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 11, núm. 2 (2002), pp. 43-54 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19258
dc.description.abstractTras anos de desenvolvemento económico alleo ó impacto da actividade económica sobre o medio ambiente, o concepto de desenvolvemento sostible gañou terreo en tódolos ámbitos da sociedade. Especialmente a articulación dunha normativa ambiental cada vez máis abundante puxo de manifesto a necesidade de que tódolos axentes económicos e, en particular, as empresas asuman a súa responsabilidade e internalicen os custos ambientais das súas actividades. Os recentes desenvolvementos en materia de lexislación ambiental derivaron nunha evolución do principio de quen contamina paga a un principio baseado en quen contamina verá limitada a súa capacidade para producir e vender, véndose así impelido a adoptar medidas de prevención, control e reparación do seu impacto ambiental a fin de garanti-la súa continuidade na actividade económica. Neste contexto de control externo da actuación ambiental das empresas, tamén é crecente a tendencia a requirir e a incorporar unha maior información ambiental nas contas anuais. En España, a información financeira ambiental que deben presenta-las empresas é sometida por primeira vez a regulación coa adaptación sectorial do Plan Xeral de Contabilidade ás empresas do sector eléctrico no ano 1998. Un dos principais problemas ambientais derivados da actividade empresarial é a xeración de refugallos. A súa eliminación e control pasa por reforza-la responsabilidade ambiental das empresas a través das medidas anteriores, a articulación de axudas para a súa xestión e a implantación de medidas de inertización dos refugallos xerados que eviten unha futura contaminación. En Galicia, a Sociedad Gallega de Residuos Industriales é a encargada de poñer en práctica esas medidas
dc.description.abstractAfter years of economic development oblivious to the economic activity’s environmental impact, the sustainable development concept has gained ground in all the spheres of society. Particularly, the articulation of a growing environmental regulation has revealed the necessity of all economic agents, and in particular business, assuming its responsibility and internalizing the environmental costs of their activities. Recent developments in the field of environmental legislation have derived in a transition from the polluter pays principle towards a principle based on that who pollutes will find its ability to produce and sell limited, what will motivate the adoption of prevention, control and reparation measures of its environmental impact in order to guarantee its continuity at the economic activity. In this context of external control of the firms’ environmental performance, there is also a growing tendency towards the requirement and incorporation of environmental information at financial statements. In Spain, the financial environmental information that firms must hand in was first time subjected to regulation with the sectorial adaptation of the Accountability General Plan to the electric sector firms in 1998. One of the main environmental problems coming from business activities is the generation of waste. Its disposal and control needs the reinforcement of the environmental responsibility of firms through the former measures, through economic aids for its management and the implementation of inertization measures of the generated waste in order to avoid future pollution. In Galicia, The Galician Society of Industrial Waste is the responsible for putting into practice such measures
dc.description.abstractTras años de desarrollo económico ajeno al impacto de la actividad económica sobre el medio ambiente, el concepto de desarrollo sostenible ha ganado terreno en todos los ámbitos de la sociedad. Especialmente la articulación de una normativa ambiental cada vez más abundante ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los agentes económicos y, en particular, las empresas asuman su responsabilidad e internalicen los costes ambientales de sus actividades. Los recientes desarrollos en materia de legislación ambiental han derivado en una evolución del principio de que quien contamina paga a un principio basado en que quien contamina verá limitada su capacidad para producir y vender, viéndose así impelido a adoptar medidas de prevención, control y reparación de su impacto ambiental a fin de garantizar su continuidad en la actividad económica. En este contexto de control externo de la actuación ambiental de las empresas, también es creciente la tendencia a requerir y a incorporar una mayor información ambiental en las cuentas anuales. En España, la información financiera ambiental que deben presentar las empresas es sometida por primera vez a regulación con la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector eléctrico en el año 1998. Uno de los principales problemas ambientales derivados de la actividad empresarial es la generación de residuos. Su eliminación y control pasa por reforzar la responsabilidad ambiental de las empresas a través de las medidas anteriores, la articulación de ayudas para su gestión y la implantación de medidas de inertización de los residuos generados que eviten una futura contaminación. En Galicia, la Sociedad Gallega de Residuos Industriales es la encargada de poner en práctica esas medidas
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectInformación ambiental
dc.subjectResponsabilidade ambiental
dc.subjectLexislación ambiental
dc.subjectTratamento de refugallos
dc.subjectEnvironmental information
dc.subjectEnvironmental responsibility
dc.subjectEnvironmental legislation
dc.subjectWaste disposal
dc.subjectLegislación ambiental
dc.subjectTratamiento de residuos
dc.titleO marco da información ambiental nas contas anuais. O tratamento de refugallos industriais e a experiencia da implantación en Galicia
dc.title.alternativeThe Environmental Information Framework in Financial Statements. Industrial Waste Handling and Implementation Experience in Galicia
dc.title.alternativeEl marco de la información ambiental en las cuentas anuales. El tratamiento de residuos industriales y la experiencia de la implantación en Galicia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_43_54_rge_11_2_glg.pdf
Size: 192.8 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback