Now showing items 21-40 of 109

  • Unha nota sobre a relación salario-produtividade na industria española 

   Fernández Fernández, Melchor; Montuenga Gómez, Víctor Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
  • Valoración ambiental por medio de opcións reais 

   Piñeiro Chousa, Juan Ramón; Feás Vázquez, Jacobo Daniel (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   Trala Segunda Guerra Mundial, os países occidentais comezaron a tomar conciencia das repercusións que os seus proxectos de desenvolvemento e industrialización tiñan sobre o medio. O rápido crecemento industrial obviara, ...
  • A provisión e financiamento privado de infraestructuras e servicios públicos: o apoio do sector público e o control 

   Redondo López, José Antonio; Rodríguez Sandiás, Alfonso (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   O propósito do presente traballo é analiza-la utilización de asociacións público-privadas para o desenvolvemento de infraestructuras e de servicios públicos. Logo de enmarca-la colaboración público-privada dentro das ...
  • Instrumentos e mercados ó contado, de derivados estandarizados e OTC: unha análise comparativa 

   Fernández López, Sara; Rodríguez Sandiás, Alfonso; Ximénez Rodríguez, Santiago (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   Nos últimos anos os mercados financeiros coñeceron unha autentica revolución provocada pola chamada "enxeñería financeira". Sen embargo, a grande especialización requirida polas finanzas supuxo unha barreira no acceso ...
  • Problemática contable da introducción do euro en España 

   Salinas Valencia, Máximo (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   O mundo económico español atópase actualmente ante a necesidade de se adaptar ás esixencias contables que supón o proceso de introducción en España do euro como moeda única nos países da área da Unión Monetaria Europea. O ...
  • A avaliación de negocios en Cuba 

   Castro Tato, Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   O presente traballo ten como obxectivo central realizar unha análise xeral da forma máis resumida posible das principais cuestións de carácter económico que cómpre ter en conta para a presentación e avaliación de novos ...
  • O investimento extranxeiro na República de Cuba na etapa contemporánea 

   Estévez Mártir, Manuel A. (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Tendo en conta o incremento dos investimentos estranxeiros na República de Cuba fundamentalmente nos últimos anos e, por outro lado, considerando a influencia que sobre a estructura industrial cubana tiveron sucesos ...
  • Unha reflexión sobre a evolución dos métodos de xestión de existencia e a súa influencia no ámbito da información contable 

   Porto Serantes, Nélida; Castromán Diz, Juan Luis (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   O dinamismo que presenta o contorno empresarial supón para as organizacións empresariais importantes retos; entre eles, é importante o que presenta a reducción do ciclo de vida do producto e, consecuentemente, o risco ...
  • Novo tratamento contable das sociedades cooperativas no ámbito estatal e da comunidade autónoma galega 

   Maside Sanfiz, José Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Tratando de recolle-las inquedanzas das sociedades cooperativas e os novos desafíos derivados da Unión Monetaria europea e o proceso globalizador no que estamos inmersos, xurdiron recentemente a Lei xeral de cooperativas ...
  • Un reto para a empresa galega no século XXI: imaxe vs. xestión medioambiental 

   Maside Sanfiz, José Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   Nos últimos anos produciuse un incremento das presións externas e unha maior concienciación cara ós valores medioambientais por parte das propias empresas, que motivou a integración das variables medioambientais dentro dos ...
  • Características e problemas do comeciante en Galicia 

   Losada Pérez, Fernando; Barreiro Fernández, María Begoña; Sánchez Vilariño, Guillermo; Ruzo Sanmartín, Emilio (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   O sector da distribución comercial é un dos sectores productivos que exercen máis influencia no desenvolvemento económico das nacións; de feito, o seu escaso desenvolvemento nos países máis empobrecidos é considerado por ...
  • As caixas de aforro do sur de Galicia: a relevancia do capital humano no proceso de fusión 

   Pisón Fernández, Irene; Buch Gómez, Enrique J.; Rodríguez Parada, Sonia M.; Fernández-Feijóo Souto, Belén (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   As variables financeiras asumen, con certa exclusividade, o principal papel na análise dos procesos de fusión entre empresas, cuestión que se agudiza no caso do sector bancario. Por iso, neste traballo preténdese identifica-los ...
  • Deseño e impacto dunha OPV no mercado de valores español: os casos Inditex e Iberia 

   Fernández Fernández, Loreto; Fernández López, Sara (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   O éxito dunha empresa cando inicia a súa andaina nos mercados bolsistas depende de múltiples factores. Agora ben, o modo de levar a cabo a súa saída a bolsa, isto é, a súa oferta pública de venda inicial, desenvolve un ...
  • O mercado de crédito hipotecario na Unión Europea 

   Redondo López, José Antonio; López Penabad, María Celia (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   Neste traballo describímo-los mercados de crédito hipotecario nos distintos países da Unión Europea. Para iso analizámo-los principais factores que dan lugar á ampla variedade de mercados hipotecarios existentes en Europa. ...
  • O desenvolvemento sostible no sector enerxético: as enerxías renovables en Galicia 

   Piñeiro Chousa, Juan Ramón; Romero Castro, Noelia María (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   A humanidade atópase perante unha encrucillada. O consumo de enerxía haberá de incrementarse necesariamente e, á vez, hase reduci-lo impacto ambiental desa utilización masiva da enerxía. As enerxías renovables propoñen ...
  • A demanda de crédito hipotecario en España: especial referencia á situación galega 

   Redondo López, José Antonio; López Penabad, María Celia (Universidade de Santiago de Compostela, 2001)
   No presente traballo analizámo-los factores determinantes da demanda de crédito hipotecario e da demanda de vivenda, tanto aqueles que explican a decisión de compra dunha vivenda e a cantidade de vivenda comprada como ...
  • Recentes desenvolvementos no campo da información e a contabilidade ambiental 

   Maside Sanfiz, José Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 2002)
   Neste traballo recollemos, nunha primeira parte, diferentes iniciativas relacionadas coa obriga crecente á que se ven sometidas as empresas de incorporar información ambiental nos seus informes financeiros. Así mesmo, dado ...
  • Sistemas de control suplementario da contaminación atmosférica 

   Bermúdez Cela, José Luis; Fernández de Castro, Belén María; Souto González, José Antonio (Universidade de Santiago de Compostela, 2002)
   Os sistemas de control suplementario da contaminación atmosférica, baseados en efectuar cambios nas condicións de operación para reduci-las emisións atmosféricas en condicións meteorolóxicas adversas, permiten evita-la ...
  • Implicacións financeiras da xestión do medio natural para as empresas e para os mercados de capitais 

   Romero Castro, Noelia María; Piñeiro Chousa, Juan Ramón (Universidade de Santiago de Compostela, 2002)
   As empresas, como principais responsables dos problemas ambientais e como axentes máis poderosos para lidera-lo cambio cara a un modelo de crecemento económico sostible, están chamadas a incorporar na súa xestión a variable ...
  • A orientación da actividade aseguradora de vida cara á creación de valor 

   Otero González, Luis Alberto; Fernández López, Sara; Rodríguez Sandiás, Alfonso (Universidade de Santiago de Compostela, 2003)
   Este traballo ten por obxecto analizar as estratexias de xestión de activos e pasivos que permitan orientar a actividade aseguradora de vida cara á xeración de rendibilidade. Por iso, abordamos, en primeiro lugar, as ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback